Teczka 10

Styczeń 27, 2011

Tytuł: Centrala Prołużu
Kart 200, w tym 1 fotografia
Opracowana 14.12.2002 r.
Skanowana 10.12.2003 r.

1. Dzieci łużyckie na wywczasach w Polsce – jako goście „Prołużu”  – kopia artykułu A. St. Matyniaka, k. 1
2. Fragment wywiadu z jakimś Łużyczaninem z 1948 r. (kopia), k. 11
3. Notatki różne z kwietnia 1948 r., k. 13
4. Zaproszenie  A.   St.   Matyniaka na zabawę  taneczną organizowaną przez Delegaturę Szkolną Okręgu Macierzystego w sobotę 13.11.1948 r., k. 15
5. List motywacyjny Tadeusza Lorenza do A. St. Matyniaka z dn. 14.08.1948 r., w sprawie podjęcia pracy sekretarza „Prołużu”, k. 16
6. Notatki  różne  w  sprawie  wizytacji  obozów  letnich  „Prołużu”  z  dn.   14-15.07.1948 r., k. 17
7. Skład Zarządu Głównego AZPŁ „Prołuż” (2 wersja, z różnych lat, szkice), centrala (podział zadań ale bez listy członków, z dn. 27.11.1947 i 12.1947 r., k. 18
8. Ogólny program pracy AZPŁ „Prołuż” (rok 1948) – brudnopis, k. 22
9. Protokół z zebrania Zarządu w dn. 9.07.1946 r.; Toż z 21.05.1946 r.; Toż z 8.03.1946 r.; Protokół z zebrania Centrali „Prołużu” 5.11.1946 r.; Protokół z zebrania Zarządu 11.11.1946 r., k. 35
10. Prośba o przyśpieszenie załatwienia wniosku z dn. 21.05.1947 r. w sprawie zezwoleń przyjazdowych dla studentów łużyckich w Polsce z dn. 29.05.1947 r., k. 40
11. Odbitka artykułu pt. Przyjaźń polsko – czeska pogłębia się, k. 41
12. List A. St. Matyniaka do W. Sobierajskiego naczelnika wydz. południowego i wschodniego MSZ, z dn. 29.05.1947 r. (kopia), k. 42
13. List tegoż do tegoż z dn. 29.05.1947 r. (inny, niż w poz. 12)., k. 43
14. Poprzedni list tegoż do tegoż z dn. 29.05.1947 r. (kopia), k. 44
15. List tegoż do wydz. paszportowego MSZ, z dn. 29.05.1947 r. (kopia), k. 45
16. List tegoż do min. Stanisława Leszczyckiego z n. 29.05.1947 r. (kopia), k. 46
17. Zaświadczenie ZG AZPŁ „Prołuż” dla Marty Wichlińskiej z dn. 23.08.1947 r., k. 47
18. List Aleksandry Hałaszkiewicz do A. St. Matyniaka z dn. 9.08.1947 r., w sprawie zaległych sprawozdań, k. 48
19. Kopia w/w listu do MSZ, w sprawie zapomogi z dn. 29.05.1947 r., k. 49
20. Odmowa wydania paszportu, z dn. 17.03.1949 r., k. 50
21. List A. St. Matyniaka do MSZ na ręce radcy Łobodycza z dn. 28.02.1948 r., k. 51
22. Bilet z Wystawy Ziem Odzyskanych (1948), k. 52
23. Dokumenty dot. wyjazdu w r. 1947 r. na Łużyce, k. 53
24. Protokół z konferencji przedstawicieli Dyrekcji PZZ z przedstawicielami ZG AZPŁ „Prołuż” w dn. 15.02.1947 r., k. 56
25. Informacja nt. miejsca pochówku Danuty Stefanii Matyniak, ur. 2.12.1925 r., zm. 14.05.1945 r., k. 58
26. Pojedynek żelaza (artykuł literacki dot. roku 1945), k. 59
27. Notatka odręczna, k. 60
28. Informacja dla „Głosu Wielkopolskiego” nt. Schadzowianki Prołużyckiej z dn. 31.05. 1947 r., k. 62
29. Notatki różne z listopada 1947 r., k. 64
30. Statut „Prołużu”, z odręcznymi uwagami, a także rozszerzenia i uzupełnienia do statutu z przed października 1947 r. (por. 1/1, k. 61v)., k. 66
31. Odręczne rachunki, k. 75
32. Lista delegatów okręgowych, „lista na Gubin”, lista na zjazd (październik 1947 r.), k. 78
33. Protokół z obrad I Ogólnopolskiego Zjazdu Delegatów „Prołużu” w Poznaniu, w dn. 18. 1 1.1945 r., k. 82
34. (omyłkowo opuszczona) –
35. Notatki odręczne z lipca 1946 r., k. 84
36. List Aleksandry Hałaszkiewicz do A. St, Matyniaka z dn. 6.05.1949 r., k. 97
37. Ministerstwo Oświaty zatwierdza Centralę Prołużu, dn. 26.12.1946 r., k. 98
38. Plan   zajęć   tygodniowych   sekretariatu   Centrali   „Prołużu”   od   13.11.1948 do 19.02.1949 r., k. 99
39. „Do załatwienia” – notatki odręczne z maja 1947 r., k. 100
40. Sprawozdanie z konferencji z dr. X odbytej w dniu 22 maja 1947 r., k. 107
41. Ankieta dla członkiń „Prołużu” studentek wydziału humanistycznego (konkurs na małżonkę dla Prezesa Naczelnego) z czerwca 1947 r., k. 108
42. Kwit na przesyłkę książek dla Stanisława Ławniczaka, k. 110
43. Ogłoszenie   o   nadzwyczajnym   posiedzeniu   ZG   AZPŁ   „Prołuż”   w   dn. 12.09.1947 r., k. 111
44. List Witolda Kochańskiego do A. St. Matyniaka z dn. 27.10.1946 r., k. 112
45. Skład Zarządu Okręgowego „Prołużu” w Poznaniu, dn. 4.06.1947 r., k. 113
46. Notatka odręczna nt. stosunku PZZ do akcji prołużyckiej z lutego 1947 r., k. 114
47. Centrala (schemat), k. 115
48. Notatki różne, k. 116
49. Skład władz naczelnych „Prołużu” (brudnopis); skład władz olsztyńskiego okręgu „Prołużu” (brudnopis); adres Tadeusza Mazowieckiego i in.; skład władz  delegatury „Prołużu” w Warszawie; szefowie okręgów „Prołużu” (brudnopis), k. 118
50. Apel AZPŁ „Prołuż” z dn. 1.10.1946 r., k. 125
51. Kwestionariusz członkowski z 1947 r., k. 126
52. Monit Komitetu Uczczenia Pamięci  w  sprawie  braku  odpowiedzi,  z dn. 4.09.1947    (blankiet   do   wypełnienia);    deklaracja   członkowska   K.U.P. (blankiet); blankiet wpłaty na konto K.U.P.; apel K.U.P. z dn. 25.04.1947 r. (druk), w/w deklaracja członkowska; list motywacyjny do apelu K.U.P. z dn. 15.04.1947 r., k. 127
53. Blankiet   listowy   Domowiny,   na  odwrocie   odpis   protokołu  posiedzenia Towarzystwa dla popierania nauki polskiej we Lwowie z marca 1911 r., z zaproszeniem dla Macicy Serbskiej w Budziszynie, k. 133
54. List A. St. Matyniaka do Józefa Dąbka z dn. 2.10.1947 r., k. 134
55. Fragment artykułu A. St. Matyniaka o charakterze historiozoficznym, k. 135
56. Przemówienie A. St. Matyniaka na otwarcie schadzowanki w Krotoszynie w listopadzie 1947 r., k. 136
57. Różne brudnopisy z grudnia 1947 r., k. 138
58. Blankiet listu ponaglającego do wpłaty na rzecz K.U.P. z r. 1948, k. 143
59. Apel o poparcie dla akcji „Prołużu” z dn. 1.10.1946 r., k. 144
60. Deklaracja Antoniego Nawki w sprawie wolności Łużyc, k. 145
61. Uprawnienie do ulgowych przejazdów kolejowych dla A. St. Matyniaka z r. 1948, k. 146
62. Zaproszenie   Komitetu   Obywatelskiego   dla   sympatyków   „Prołużu”   w Krotoszynie do wzięcia udziału w zebraniu obywatelskiem 19.05.1946 r., k. 147
63. Rachunki odręczne z dn. 23—26.06.1947 r., k. 148
64. Zaproszenia na Akademię Żałobną ku czci gen.  Świerczewskiego w dn. 3.04.1947 r., k. 149
65. Ogłoszenie o wielkim zebraniu Polaków w klubie lokalu „Weitraube” w Senftenberg, inne na ten temat, k. 150
66. Lista zaległych protokołów, protokoły odręczne z zebrań zarządu z 1946 r., k. 152
67. Przemówienie informacyjne Tadeusza Powidzkiego z dn. 3.12.1945 r., k. 158
68. Program prołużyckiego zebrania informacyjnego w dn. 3.12.1945 r., k. 160
69. Notatki (ze spotkania wymienionego pod poz. 68), notatki do wystąpienia, k. 161
70. List M. Nawki do A. St. Matyniaka z dn. 23.02.1947 r. (odręczny), k. 163
71. Liczba i rozmieszczenie Serbów Łużyckich po wojnie, k. 164
72. Program posiedzenia Prezydium ZG AZPŁ „Prołuż” w dn. 8.01.1946 r., k. 165
73. Lista członków władz „Prołużu” (1947 r.), k. 166
74. Reklamówka książki Serbin here in 1854, k. 167
75. Wiersz pt. „Lipa zielona”, k. 168
76. Główne wytyczne programowe „Prołużu” (1948 r.), k. 169
77. Koperta firmowa Domowiny (bez listu), zaadresowana do A. St. Matyniaka od Hinco Szewca, k. 170
78. „Na gwiazdkę” – notatki różne (1946 r.)., k. 171
79. Program nadzwyczajnego posiedzenia ZG AZPŁ „Prołuż” w dn. 8.09.1948 r.; Program nadzwyczajnego posiedzenia ZG z udziału aktywu poznańskiego „Prołużu” w dn. 10.11.1948 r.; Notatki dot. przemówienia na II Ogólnopolskim Zjeździe Delegatów „Prołużu” (rok 1947), k. 173
80. Preliminaż budżetowy „Prołużu” z dn. 20.02.1948 r. (por. 1/2, k. 104v)., k. 178
81. Obszerna   lista   członków   „Prołużu”,   podzielonych   między   wydziały   w Poznaniu;  lista zaproszonych na konferencję polsko-łużycką;  dziennikarze zaproszeni (wśród nich m. in. Tadeusz Mazowiecki), k. 181
82. Wystąpienia A. St. Matyniaka na posiedzeniu prezydium ZG w dn. 12.12.1947 r., k. 189
83. Aforyzm łużycki; brudnopisy z lutego 1948 r., k. 192
84. Sprawozdanie z konferencji, przeprowadzonych z dyrektorem Departamentu Środkowo-Europejskiego MSZ i przedstawicielem Komitetu Słowiańskiego w Warszawie, w dn. 1-3.03.1948 r., k. 196
85. Notki różne na temat wydziałów „Prołużu”, k. 198
86. Fragment listu Franciszka Domańskiego SJ, k. 199
87. Szablon powołań na członków ZG AZPŁ „Prołuż” po I [Ogólnopolskim Zjeździe Delegatów „Prołużu”], z dn. 7.06.1947 r., k. 200

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: